RATUSZ - ZDUŃSKOWOLSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

konkurs realizacyjn na budowę ratusza

WYRÓŻNIENIE

ROK: 2010
LOKALIZACJA: Zduńska Wola
POWIERZCHNIA: 3900m2
FUNKCJA:

kulturalno - administracyjna

przy współpracy z: HTT sp. z o.o.


 

 

 


 

ZAŁOŻENIA IDEI KONCEPCYJNEJ

Przy opracowywaniu projektu koncepcyjnego przyjęto następujące założenia :

·     - ścisłe respektowanie wytycznych konserwatorskich w zakresie położenia i gabarytów budynku ratusza

·     - zachowanie czterech  osiowo rozmieszczonych wejść do obiektu

·     - pełna integracja funkcjonalna i kompozycyjna placu i budynku ratusza

·     - współczesna forma i detal architektoniczny  z uwzględnieniem „ducha” architektury dawnego ratusza

·     - zmiana organizacji ruchu polegająca na utrzymaniu ruchu tranzytowego na ciągu ul. Juliusza – ul. Kościelna i ciągu ul. Łaska – ul. Sieradzka oraz wyłączenia ruchu publicznego z jezdni wzdłuż pierzei północno–wschodniej i pierzei północno – zachodniej w celu maksymalnego udostępnienia placu pieszym użytkownikom.

 


 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU RATUSZA – ZDUŃSKOWOLSKIEGO   CENTRUM  INTEGRACJI ( ZADANIE I)

Główne powiązania przestrzenne i funkcjonalne Placu Wolności z miastem następują od strony wschodniej z  ul. Łaskiej i ul. Juliusza . Dlatego podstawowe  i atrakcyjne funkcje publiczne i wejścia z nimi powiązane zlokalizowano od wschodu i południa. Tworzą one zintegrowany funkcjonalnie i przestrzennie ciąg pomieszczeń związanych z kulturą ( sala widowiskowa i  sala kameralna z  wielokondygnacyjnym foyer , galeria wystawiennicza), informacją turystyczną ( dogodna dostępność) i gastronomią.

Ranga tych funkcji jest wsparta ukształtowaniem wejść ( „bram”) i sposobem rozwiązania  posadzki placu. Te dwie  elewacje  budynku są również najlepiej powiązane komunikacyjnie ( ulice i   zatokowe miejsca postojowe).

Czterem wejściom przypisane są funkcje , które są przez nie przede wszystkim obsługiwane:

- wejście wschodnie- kultura
- wejście południowe- gastronomia , USC
- wejście zachodnie- miejska świetlica środowiskowa
- wejście północne – Rada Miasta , klub seniora

Istotnym elementem koncepcji jest zapewnienie integracji użytkowo – przestrzennej w budynku ratusza. Atrakcyjne funkcje publiczne zlokalizowane na różnych kondygnacjach powiązane są ze sobą zarówno dogodnie umieszczonymi klatkami schodowymi; przewidziano również powiązania wizualne poprzez system otwarć w stropach. Wokół, położonej w środku obiektu, sali widowiskowej obiega na piętrze ciąg komunikacyjny doświetlony  ciągłym świetlikiem dachowym, co nawiązuje do istnienia w dawnym ratuszu otwartego dziedzińca.

Architektura budynku Ratusza - Zduńskowolskiego   Centrum  Integracji,  o współczesnej formie i detalu ,  nawiązuje do dawnego obiektu w sposób symboliczny, unikając „cytowania” . Elewacja została podzielona na dwie części:  parter – rytm filarów i otworów jest odbiciem analogicznych podziałów historycznych elewacji; przeszklone , odbijające niebo  piętro symbolizuje część dachową dawnego ratusza. Wejścia, umieszczone w dwukondygnacyjnch  wnękach , są znakiem dawnych bram prowadzących na wewnętrzny dziedziniec. Prosta kamienno – szklana wieża zwieńczona szklanym „kubikiem” – punktem widokowym otwierającym się na cztery strony świata. Zegar i herb miasta umieszczone na wieży podkreślają jej tradycyjne znaczenie.

Dobór materiałów elewacyjnych podkreśla powagę i reprezentacyjny charakter obiektu, a także    zapewnia wysoki standard jakościowy i trwałość:

- części murowe i wieża: kamień naturalny: piaskowiec bielecki ( kolor jasnoszary );

 - części szklone  - system ściany osłonowej oraz  okien i drzwi aluminiowych ( kolor ciemno- szary);

- elementy pełne piętra – panele z blachy aluminiowej perforowanej ( kolor ciemnoszary);

 

przekrój A - A

 

 

przekrój C - C

 

 

 

przekrój B - B 

 


 

DETAL ELEWACJI

1. Piaskowiec bielecki
2. Blacha perforowana
3. Żaluzja z blachy perforowanej
4. Ślusarka aluminiowa
5. Witryna szklana
6. Ściana kurtynowa


 

 


KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI OGÓLNODOSTEPNEJ PLACU   WOLNOŚCI ( ZADANIE II) - WARIANT Z PARKINGAMI NAZIEMNYMI

Plac Wolności jest w całości publiczną kategorią przestrzeni. W chwili obecnej najwyższe jego wartości trwałe to istniejący drzewostan. Proponowane wskazania lokalizacji Ratusza wymuszają likwidację lub przesadzenie wielu drzew.

Przyjęta przez autorów koncepcja zagospodarowania placu zachowuje prawie wszystkie pozostałe poza obrębem ratusza drzewa z wyjątkiem kolidujących z jego funkcjonowaniem.

Ponadto należy uznać, że cały istniejący drzewostan powinien być poddany ocenie stanu zachowania, w wyniku czego powinien zostać opracowany projekt gospodarki drzewostanem z uwzględnieniem także nowych nasadzeń drzew.

Układ funkcjonalny Ratusza przekłada się na strukturę funkcjonalną i przestrzenną Placu Wolności.

A. Strefa wypoczynku biernego uzupełniona grami stolikowymi i usługami gastronomicznymi (ogródek kawiarniany).

B. Strefa związana z usługami kultury – plac przed wejściem do sali widowiskowej i sali kameralnej.

C. Strefa kontynuująca funkcję placu przedwejściowego, a dalej - dłuższego, cichego wypoczynku w przestrzeni otwartej.

D. Strefa inspirująca dowolne niestandardowe aktywności rekreacyjno - artystyczne nieformalnych grup społecznych.

E. Strefa piesza towarzysząca zabudowie pierzei rynkowych. Ruch kołowy ograniczony do służb miejskich i obsługi domów i działek, bez możliwości parkowania samochodów.

F. Strefa obsługi komunikacyjnej i parkingowej placu w liniach rozgraniczających ulic.

Elementem integrującym przestrzennie wydzielone sektory jest architektura nawierzchni placu bazująca na module odzwierciedlającym przyjęty porządek architektoniczny projektowanego Ratusza.

Projekt przewiduje także konsekwentne stosowanie na całym projektowanym obszarze następujących materiałów z kamienia naturalnego. Są to głównie:

- płyty granitowe Strzegom, płomieniowane,

- bazaltowa kostka mozaikowa.

Jezdnie  przylegających do placu ulic – bitumiczne.

Krawężniki granitowe.

Miejsca parkingowe – kostka brukowa.

 
 

WARIANT KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI OGÓLNODOSTEPNEJ PLACU   WOLNOŚCI Z PARKINGAMI PODZIEMNYMI 
( ZADANIE III)

Wersja  zagospodarowania z parkingiem podziemnym  w przestrzeni placu zachowuje wszystkie    podstawowe elementy wersji z naziemnymi miejscami postojowymi.

Zasadnicze różnice są następujące:

- w miejscu likwidowanych stanowisk parkingowych projektuje się zatoki podjazdowe i postój dla taksówek. Reszta powierzchni kontynuuje rysunek posadzki placu

- likwidacji ulegają drzewa kolidujące z obrysem garażu podziemnego. Przewiduje się „odtworzenie „ usuniętych drzew i krzewów w formie nasadzeń w kontenerach ustawionych w tych samych miejscach

- pojawią się 2 pochylnie dwukierunkowe ( wjazd i wyjazd) oraz  zewnętrzne wyjścia dla użytkowników garażu wkomponowane w podziały posadzki placu

- garaż podziemny przylega do dwóch ścian kondygnacji podziemia ratusza; przewiduje się możliwość bezpośredniego wejścia do budynku, szczególnie do części publicznych (kultura, gastronomia itp.)

Garaż podziemny zaprojektowano w formie litery „L” wzdłuż ciągów ulicznych pod częściami placu  o dominującej posadzce „twardej” z zagospodarowaniem  punktowymi elementami zieleni.